Dodatečné smluvní podmínky Map Google a Google Earth

Poslední změna: 31. března 2020

Pokud chcete používat služby Mapy Google a Google Earth, musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google a (2) tyto dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth („dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth“). Dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth zahrnují formou odkazu právní doložky k Mapám Google a Google Earth a k rozhraním API Map Google a Google Earth.

Pozorně si tyto dokumenty přečtěte. Společně se tyto dokumenty označují jako „smluvní podmínky“. Uvádějí, co v rámci používání služeb můžete očekávat od nás a co my očekáváme od vás.

Doporučujeme také, abyste si přečetli naše zásady ochrany soukromí. Ty nejsou součástí těchto podmínek, ale pomohou vám lépe pochopit, jak můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a mazat své informace.

 1. Licence. Dokud tyto smluvní podmínky dodržujete, udělují vám smluvní podmínky společnosti Google licenci k používání služeb Mapy Google a Google Earth, včetně funkcí, které vám umožňují:

  1. zobrazit mapy a opatřit je poznámkami,

  2. vytvářet soubory KML a vrstvy map,

  3. veřejně zobrazovat obsah s řádným uvedením zdroje online, prostřednictvím videa a v tištěné podobě.

  Další podrobnosti o konkrétních činnostech, které můžete provádět ve službách Mapy Google a Google Earth, najdete na stránce s popisem oprávnění pro používání Map Google, Google Earth a Street View.

 2. Zakázané chování. Vaše dodržování tohoto oddílu 2 je podmínkou vaší licence k používání služeb Mapy Google a Google Earth. Při používání Map Google a Google Earth se nesmíte dopustit následujícího jednání (a musíte mu zamezit i u osob, které jednají vaším jménem):

  1. redistribuovat či prodávat jakékoli části Map Google a Google Earth nebo vytvářet nové produkty či služby na základě Map Google a Google Earth (s výjimkou uživatelů, kteří používají rozhraní API Map Google a Google Earth v souladu se smluvními podmínkami),

  2. kopírovat obsah (pokud to nemáte povoleno podle stránky o oprávněních při používání Map Google, Google Earth a Street View nebo v souladu s platným zákonem na ochranu duševního vlastnictví včetně principu „fair use“),

  3. hromadně stahovat či vytvářet hromadné zdroje obsahu (případně to umožnit dalším osobám),

  4. použít Mapy Google a Google Earth k vytvoření nebo rozšíření jiných datových sad, které souvisejí s tvorbou map (včetně datové sady v oblasti mapování nebo navigace, databáze firemních zápisů, e-mailové konference nebo seznamu uživatelů pro telemarketing), za účelem využití ve službě, která nahrazuje Mapy Google a Google Earth nebo se jim významně podobá,

  5. použít jakékoli části Map Google a Google Earth s produkty či službami dalších osob za účelem navigace v reálném čase nebo v autonomním vozidle, případně v souvislosti s nimi, s výjimkou využití specifické funkce dodávané společností Google, například Android Auto.

 3. Skutečný stav a převzetí rizika. Když používáte mapová data, provoz, trasy a další obsah Map Google a Google Earth, může se skutečná situace lišit od výsledků a obsahu v mapách. Je proto třeba se vždy řídit vlastním zdravým úsudkem. Mapy Google a Google Earth používáte na vlastní riziko. Uživatel je vždy plně zodpovědný za své chování a jeho důsledky.

 4. Váš obsah v Mapách Google a Google Earth. Na obsah, který nahrajete, odešlete, uložíte, pošlete nebo přijmete v rámci Map Google a Google Earth, se vztahují smluvní podmínky společnosti Google, včetně licence v oddílu s názvem „Oprávnění k používání vašeho obsahu“. Tato licence se však nevztahuje na obsah, který je uložen pouze ve vašem zařízení (například lokálně uložený soubor KML), a do Googlu se tak nenahraje ani neodešle.

 5. Uživatelé ze státní správy. Používáte-li Mapy Google a Google Earth jménem subjektu státní správy, platí následující podmínky:

  1. Rozhodné právo.

   1. Část smluvních podmínek společnosti Google týkající se rozhodného práva a příslušného soudu se nevztahuje na městské či státní správní subjekty ve Spojených státech amerických a Evropské unii.

   2. V případě subjektů federální vlády Spojených států amerických je část smluvních podmínek společnosti Google týkající se rozhodného práva a příslušného soudu v plném rozsahu nahrazena následujícím ustanovením:

    „Tyto smluvní podmínky se budou řídit a budou vykládány a vymáhány v souladu se zákony Spojených států amerických bez ustanovení o kolizi právních norem. Výhradně v rozsahu povoleném federálními zákony: (a) V případě, že příslušný federální zákon neexistuje, se uplatní zákony státu Kalifornie (s výjimkou pravidel o kolizi právních norem platných ve státě Kalifornie) a (b) případné spory vzniklé v důsledku těchto smluvních podmínek služeb Mapy Google a Google Earth nebo s nimi související budou řešeny výhradně federálními soudy v okrese Santa Clara v Kalifornii (USA) a obě strany souhlasí s tím, že se podřídí personální jurisdikci těchto soudů.“

  2. Omezená práva vlády Spojených států amerických. Přístup ke službám nebo využívání Map Google a Google Earth federální vládou USA či jejím jménem podléhá smluvním podmínkám uvedeným v oddílu „Omezená práva vlády Spojených států amerických“ v právních doložkách pro Mapy Google a Google Earth.